Nerv & Melinna Thomas

Southwestern Adventist University Hosts Annual Gala